คู่มือการใช้งาน YT360 JB6

 

U  คุณสมบัติทั่วไป  :

                v  ตัวเครื่องแบ่งเป็น  6   โซนไร้สาย

                v  เป็นระบบดิจิตอลสามารถลบรหัสหรือ  CODE  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้

                v  บันทึกได้  6  หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ

v  บันทึกเสียงได้  10  วินาที

v  แต่ละโซนสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้  100  ชุด  (With  different  code)

v  สามารถฟังเสียงในที่เกิดเหตุ  และโทรศัพท์เข้ามาปิดระบบได้

        v  มีระบบแจ้งเตือน  กรณีสายโทรศัพท์ถูกตัด

v  มีระบบแบตเตอรี่สำรองไฟ

v  สามารถหน่วงเวลาได้

        v  สามารถให้แจ้งแบบ  SIREN  ดัง  หรือไม่ดังได้  หรือเลือกเป็นบางโซนให้ดังได้

       การติดตั้ง  :

                v  ตัวคอนโทรลให้เสียบไฟ  220 V.  และสายโทรศัพท์เข้าช่อง  IN

       การบันทึกเสียง  :

                v  กด  RECORD  ไฟ  SET  จะติด  ต่อจากนั้นให้บันทึกเสียงได้  10  วินาที

       การเข้าโปรแกรม  :

                v  กด  = [1234] + [SET]

       การออกจากโปรแกรม  :

                v  กด  [*] + [#]

       การเพิ่มรีโมท  :

                v  เข้าโปรแกรม + กด [20] + [1 - 4 รีโมท  CODE] + [ #]  เสร็จแล้วให้กดปุ่มใด ๆ 

                      บนรีโมทใหม่

       การลบรีโมท  :

                v  เข้าโปรแกรม + กด [21] + [1 – 4  รีโมท CODE] + [ #]

@ การเพิ่มอุปกรณ์  :  เช่น  SW,  PIR,  BEAM

                  เข้าโปรแกรม + [23] + [01 – 08 (defense area code)] + [#]  เสร็จแล้วให้นำอุปกรณ์ใหม่มาส่งสัญญาณเข้าตัวควบคุม  เช่น  นำ  SW  มาส่งสัญญาณโดยการแยกแม่เหล็กออกจากตัว  SW

@ การลดอุปกรณ์  :  (ยกเลิกอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ใช้งาน)

                  เข้าโปรแกรม + [24] + [01 – 08 (defense area code)] + [#] 

                การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์

                  เข้าโปรแกรม

                        เบอร์โทรศัพท์ที่ 1        กด [51] + [หมายเลขโทรศัพท์ที่ 1] + [#]

                        เบอร์โทรศัพท์ที่ 2        กด [52] + [หมายเลขโทรศัพท์ที่ 2] + [#]

                        เบอร์โทรศัพท์ที่ 3        กด [53] + [หมายเลขโทรศัพท์ที่ 3] + [#]

                        Ö  เบอร์โทรที่ 4, 5, 6  ให้ทำเหมือนกัน Ö

                การลบหมายเลขโทรศัพท์

                  เข้าโปรแกรม

                        เบอร์โทรศัพท์ที่ 1        กด [51] + [#]

                        Ö  เบอร์โทรอื่น ๆ  ให้ทำเหมือนกัน  เช่น  เบอร์ที่ 2  จะเป็น  52 Ö

@ การตั้งโซน :

                  เข้าโปรแกรม

                        โซน1  กด  [60] + [01] + [1 – 4 TYPE] + [1 – 8 POSITION] + [0/1 ALARM] + [#]

                        โซน2  กด  [60] + [02] + [1 – 4 TYPE] + [1 – 8 POSITION] + [0/1 ALARM] + [#]

                        Ö  โซน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ทำเหมือนกัน Ö

6  หมายเหตุ 

                                TYPE                     1  =  RealTime

                                                                2  =  หน่วงเวลา  40  วินาที

                                                                3  =  24  Hour

                                                                4  =  BYPASS

                                POSITION           1  =  ASK  for  heip  alarm

                                                                2  =  Fire  alarm

                                                                3  =  Gas  leakage

                        Ö  4, 5, 6, 7, 8  ให้ดูในคู่มือภาษาอังกฤษ Ö

                                ALARM                0  =  Alarm  muting  (SIREN  ไม่ดัง)

                                                                1  =  Alarm  sound  (SIREN  ดัง)

@ อนุญาตโทรเข้ามาสั่งงานได้หรือไม่

                  เข้าโปรแกรม

                        กด  [71] + [0/1  DISABLE/ENABLE] + [#]

@ กำหนดให้กริ่งดังกี่ครั้งเครื่องกันขโมยถึงจะรับสาย

                  เข้าโปรแกรม

                        กด  [72] + [1 - 9  RING  NUMBERS] + [#]

@ ตั้งระบบเสียงเตือนการตัดสายโทรศัพท์

                  เข้าโปรแกรม

                        กด  [78] + [0/1  ไม่แจ้ง/แจ้งเตือน] + [#]

 

U  การยกเว้นโซน  :

                เช่นโซนที่  1  ตั้งเป็น  PIR  ในห้องนอน  ù  เวลานอนกลางคืนต้องยกเว้นโซนนี้ 

                ส่วนโซนอื่น ๆ  ทำงานปกติ

                วิธีเข้าโปรแกรม

                        กด  [61] + [01  =  โซนที่ 1] + [1] + [#]

                        Ö  ดูคู่มือภาษาอังกฤษหน้า  19 Ö

                การเปิดใช้งานกันขโมย

                        กดที่รีโมท

                การปิดใช้งานกันขโมย

                        กดที่รีโมท  หรือกด  1234 + [#]  ที่ตัวคอนโทรล

 

U  เมื่อเกิดเหตุร้าย  :

                เครื่องจะโทรหาเราพร้อมเสียงแจ้งเหตุที่เราบันทึกไว้กดที่มือถือ 

                        กด  1  =  เปิดระบบ

                        กด  2  =  WITHDROW  (ปิดระบบ)

                        กด  3  =  MONITOR  (ฟังเสียงในบ้าน)

                        กด  #  =  END  THE  CALL  จบการสื่อสาร

U  การโทรเข้ามาสั่งงานเครื่องกันขโมย  :

                โทรเข้าเครื่องกันขโมย  กดรหัส  1234  ต่อจากนั้น 

                        กด  1  =  เปิดระบบ

                        กด  2  =  ปิดระบบ

                        กด  3  =  ฟังเสียงในบ้าน  30  วินาที  ถ้ากด  3  อีกครั้งฟังได้อีก  30  วินาที

                        กด  #  =  ปิดระบบกันขโมย  ยกเลิกการติดต่อ

 

 

 

 *****คลิก ดูภาพสินค้า Yt360 Jb 6****

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

  ภาพที่ 5 เป็นภาพการทำงานของ รั้วอินฟาเรดครับ(ม่านอินฟาเรด)